Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna – Cmentarz Komunalny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Malczycach (ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce, tel. 71 317 91 67, adres e-mail: muk@mukmalczyce.pl.) będące zarządcą Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego w Malczycach przy ul. Mickiewicza 40.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Barańskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres MUK Sp. z o.o.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  1. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności wykonywanie:
   1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.);
  4. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO);
  6. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.